Hmong Ministry


Reverend Khai Lee
Reverend Khai Lee

Sunday Worship – Pe Hawn

  • Service in Hmong Language Every Sunday at 12:00pm

Sunday Bible Study/Kawm Nkauj-VajLugKub 10:30am

Peb lub homphiaj hauv Hmong Ministry, yog tshaj tawm Yexus Txojmoo tseeb thiab cev Vajtswv txojkoob txoj hmoov rau sawvdaws.

https://www.facebook.com/groups/plchmongministry/